top of page

Rekisteriseloste

Yleistä


Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Ammatinharjoittaja on vaitiolovelvollinen, ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tietosuoja-asetus, josta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista kaikissa yrityksissä.

Rekisterinpitäjä
Koulutettu hieroja Pia Vaalamo Asemakatu 37, 90100 Oulu Y-tunnus 1762412-7

Rekisteristä vastaa

Pia Vaalamo Asemakatu 37, 90100 Oulu 040 5688493

Rekisterin nimi
Koulutettu hieroja Pia Vaalamo asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito/palvelu, sekä toimiva asiakassuhde. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden tuottamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Kerättäviä tietoja käytetään koulutettu hieroja Pia Vaalamon ja asiakkaan väliseen viestintään.

Noudatettavia lakeja
Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Rekisteriin kirjattavat tiedot:
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulosyy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila ja käyttämät lääkkeet, allergiat, leikkaukset ja vammat, raskaus, aikaisemmat hoidot sekä asiakkaan antamat lisätiedot
Hoito-/ palvelutapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, sekä asiakkaan antamat lisätiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon/palvelun suunnittelussa tai toteutuksessa.
Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero
Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

Tietojen kerääminen
Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Henkilötietoja voidaan päivittää myös julkisista rekistereistä.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle, ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa kassakaapissa.

bottom of page